تور های کوالالامپور

آژانس آرنیکاسیر

تور های کوالالامپور

آژانس آرنیکاسیر

۱۲ مطلب در آذر ۱۳۹۶ ثبت شده است

 • ۰
 • ۰

@arnikaseir

🔴تور مالزی🔴

✈️پرواز ایر آسیا

 6 شب و 7 روز

 ویژه ی 11 دی

 ساعت پروازی:

🕚ساعت رفت :   00:40

🕔ساعت برگشت :  19:05

🏨SANDPIPER 3*✨1.890.000

🏨ANCASA HOTEL  3.5*top✨1.990.000

🏨METRO HOTEL BUKIT 3.5*top✨2.090.000

🏨GRAND SEASON 4*✨2.150.000

🏨WP HOTEL 3.5*top✨2.170.000

🏨ROYALE CHULAN BINTANG 4*✨2.290.000

🏨SUNWAY PUTRA 5*✨2.350.000

🏨VERDANT HILL 4*✨2.390.000

🏨SERI PACIFIC 5*✨2.390.000

🏨SWISS GARDEN 4*✨2.390.000

🏨ISTANA 5*✨2.650.000

🏨ROYA CHULAN  5*✨2.690.000

🏨RENAISSANCE 5*✨2.690.000


✅برای اطلاعات بیشتر با آرنیکاسیرتماس بگیرید.

☎️ 021-88762762

@arnikaseir

 • علی گلشن
 • ۰
 • ۰

@arnikaseir

🔴تور مالزی🔴

✈️پروازماهان

  7 شب و 8 روز 29 آذر

  ساعت پروازی:

🕚ساعت رفت :   22:00

🕔ساعت برگشت :  23:30

🏨SANDPIPER 3*💥1.870.000

🏨SANI 3*💥1.950.000

🏨FLAMINGO 4*💥1.990.000

🏨GRAND SEASON 4*💥2.180.000

🏨WP HOTEL 3.5*top💥2.180.000

🏨VERDANT HILL 4*💥2.330.00

🏨SUNWAY PUTRA 5*💥2.350.000

🏨NOVOTEL 4*💥2.390.000

🏨SERI PACIFIC 5*💥2.430.000

🏨CONCORD 4*💥2.490.000

🏨ISTANA 5*💥2.590.000

🏨ROYA CHULAN  5*💥2.690.000

🏨RENAISSANCE 5*💥2.690.000


✅برای اطلاعات بیشتر با آرنیکاسیر تماس بگیرید.

☎️ 021-88762762

@arnikaseir

 • علی گلشن
 • ۰
 • ۰

@arnikaseir

🔴 تور 8 روزه مالزی و سنگاپور🔴

   4 شب کوالا 3 شب سنگاپور

 ✈️پرواز ایر ماهان ✈️              

Hotel  3*    ⭐️⭐️⭐️

🏨Sandpeper / Imperial                   2.660

🏨Pacific / Quality                              2.720

🏨Flamingo / Quality                         2.820

Hotel  4*     ⭐️⭐️⭐️⭐️

🏨Grand Season/ Quality                2.940

🏨Royale Bintang / Quality             2.980

🏨Furama / Furama River Front    3.210

🏨Corus / Grand Central                  3.240

🏨Concord / Royal Queen               3.290

Hotel  5*       ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

🏨Sunway  / Grand Copthon          3.420

🏨Pacific / Grand Copthon              3.490

🏨Istana / Grand Copthorn             3.530

🏨Intercontinental / Grand Park    3.870

🏨Double Tree By / Marina M          4.090

🏨Ritz Carlton / Sheraton                  4.620

✅برای اطلاعات بیشتر با آرنیکاسیر تماس بگیرید.

☎️021-88762762

@arnikaseir

 • علی گلشن
 • ۰
 • ۰

@arnikaseir

🔴 تور 8 روزه مالزی و سنگاپور🔴

   4 شب کوالا 3 شب سنگاپور

 ✈️پرواز ایر ماهان ✈️              

Hotel  3*    ⭐️⭐️⭐️

🏨Sandpeper / Imperial                   2.660

🏨Pacific / Quality                              2.720

🏨Flamingo / Quality                         2.820

Hotel  4*     ⭐️⭐️⭐️⭐️

🏨Grand Season/ Quality                2.940

🏨Royale Bintang / Quality             2.980

🏨Furama / Furama River Front    3.210

🏨Corus / Grand Central                  3.240

🏨Concord / Royal Queen               3.290

Hotel  5*       ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

🏨Sunway  / Grand Copthon          3.420

🏨Pacific / Grand Copthon              3.490

🏨Istana / Grand Copthorn             3.530

🏨Intercontinental / Grand Park    3.870

🏨Double Tree By / Marina M          4.090

🏨Ritz Carlton / Sheraton                  4.620

✅برای اطلاعات بیشتر با آرنیکاسیر تماس بگیرید.

☎️021-88762762

@arnikaseir

 • علی گلشن
 • ۰
 • ۰

@arnikaseir

🔴 تور 8 روزه مالزی و سنگاپور🔴

   4 شب کوالا 3 شب سنگاپور

 ✈️پرواز ایر ماهان ✈️              

Hotel  3*    ⭐️⭐️⭐️

🏨Sandpeper / Imperial                   2.660

🏨Pacific / Quality                              2.720

🏨Flamingo / Quality                         2.820

Hotel  4*     ⭐️⭐️⭐️⭐️

🏨Grand Season/ Quality                2.940

🏨Royale Bintang / Quality             2.980

🏨Furama / Furama River Front    3.210

🏨Corus / Grand Central                  3.240

🏨Concord / Royal Queen               3.290

Hotel  5*       ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

🏨Sunway  / Grand Copthon          3.420

🏨Pacific / Grand Copthon              3.490

🏨Istana / Grand Copthorn             3.530

🏨Intercontinental / Grand Park    3.870

🏨Double Tree By / Marina M          4.090

🏨Ritz Carlton / Sheraton                  4.620

✅برای اطلاعات بیشتر با آرنیکاسیر تماس بگیرید.

☎️021-88762762

@arnikaseir

 • علی گلشن
 • ۰
 • ۰

@arnikaseir

    🔴 8 روزه مالزی کوالالامپور  🔴                   

                      ✈️  پرواز ماهان ✈️

                  

Hotel  3*    ⭐️⭐️⭐️

🏩Wira                                               1.940

🏩Sani                                                1.950

🏩Sandpiper                                    1.980

🏩Pacific Express                           2.030

🏩Flamingo                                      2.050

Hotel  4*     ⭐️⭐️⭐️⭐️

🏩WP                                                  2.190

🏩Grand Season                             2.220

🏩Furama                                         2.340

🏩Royale Bintang                           2.290

🏩Novotel                                         2.420

🏩Concord                                        2.510

Hotel  5*       ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

🏩Sunway Putra                              2.370

🏩Seri Pacific                                     2.490

🏩Berjaya Times                               2.560

🏩Istana                                              2.680

🏩Royal Chulan                                2.680

🏩Renaissance                                  2.690

🏩Intercontinental                          2.920

🏩Westin                                             3.390

✅ جهت کسب اطلاعات دقیق با آرنیکاسیر  تماس گرفته شود.   

☎️ 021-88762762                                           

@arnikaseir

 • علی گلشن
 • ۰
 • ۰

@arnikaseir

🔴 تور 8 روزه مالزی و سنگاپور🔴

   4 شب کوالا 3 شب سنگاپور

 ✈️پرواز ایر ماهان ✈️              

Hotel  3*    ⭐️⭐️⭐️

🏨Sandpeper / Imperial                   2.660

🏨Pacific / Quality                              2.720

🏨Flamingo / Quality                         2.820

Hotel  4*     ⭐️⭐️⭐️⭐️

🏨Grand Season/ Quality                2.940

🏨Royale Bintang / Quality             2.980

🏨Furama / Furama River Front    3.210

🏨Corus / Grand Central                  3.240

🏨Concord / Royal Queen               3.290

Hotel  5*       ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

🏨Sunway  / Grand Copthon          3.420

🏨Pacific / Grand Copthon              3.490

🏨Istana / Grand Copthorn             3.530

🏨Intercontinental / Grand Park    3.870

🏨Double Tree By / Marina M          4.090

🏨Ritz Carlton / Sheraton                  4.620

✅برای اطلاعات بیشتر با آرنیکاسیر تماس بگیرید.

☎️021-88762762

@arnikaseir

 • علی گلشن
 • ۰
 • ۰

@arnikaseir

🔴تور مالزی🔴

✈️پرواز ایر آسیا


  6 شب و 7 روز

◽️ویژه ی 24 آذر ماه


 ساعت پروازی:

🕚ساعت رفت : 15Dec  00:40

🕔ساعت برگشت : 21Dec  19:05

🏨SANDPIPER 3*✨1.990.000

🏨ANCASA HOTEL 3.5*top✨2.120.000

🏨METRO HOTEL BUKIT 3.5*top✨2.190.000

🏨GRAND SEASON 4*✨2.250.000

🏨WP HOTEL 3.5*top✨2.290.000

🏨ROYALE CHULAN BINTANG 4*✨2.340.000

🏨SUNWAY PUTRA 5*✨2.390.000

🏨SWISS GARDEN 4*✨2.440.000

🏨VERDANT HILL 4*✨2.450.000

🏨SERI PACIFIC 5*✨2.470.000

🏨MELIA 4*✨2.620.000

🏨ISTANA 5*✨2.650.000

🏨ROYA CHULAN  5*✨2.690.000

🏨RENAISSANCE 5*✨2.730.000

✅برای اطلاعات بیشتر با آرنیکاسیر تماس بگیرید.

☎️021-88762762

@arnikaseir

 • علی گلشن
 • ۰
 • ۰

@arnikaseir

    🔴 8 روزه مالزی کوالالامپور  🔴                   

                      ✈️  پرواز ماهان ✈️

                  

Hotel  3*    ⭐️⭐️⭐️

🏩Wira                                               1.840

🏩Sani                                                1.950

🏩Sandpiper                                    1.980

🏩Pacific Express                           2.030

🏩Flamingo                                      2.050

Hotel  4*     ⭐️⭐️⭐️⭐️

🏩WP                                                  2.190

🏩Grand Season                             2.220

🏩Furama                                         2.340

🏩Royal Hotel                                  2.350

🏩Royale Bintang                           2.350

🏩Metro 360                                     2.400

🏩Novotel                                         2.420

🏩Concord                                        2.510

Hotel  5*       ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

🏩Sunway Putra                              2.370

🏩Seri Pacific                                     2.430

🏩Berjaya Times                               2.530

🏩Istana                                              2.620

🏩Royal Chulan                                2.680

🏩Renaissance                                  2.710

🏩Intercontinental                          2.890

🏩Westin                                             3.610

✅ جهت کسب اطلاعات دقیق با آرنیکاسیر  تماس گرفته شود.   

☎️ 021-88762762                                           

arnikaseir

 • علی گلشن
 • ۰
 • ۰

@arnikaseir

    🔴 8 روزه مالزی کوالالامپور  🔴                   

                      ✈️  پرواز ماهان ✈️

                  

Hotel  3*    ⭐️⭐️⭐️

🏩Wira                                               1.840

🏩Sani                                                1.950

🏩Sandpiper                                    1.980

🏩Pacific Express                           2.030

🏩Flamingo                                      2.050

Hotel  4*     ⭐️⭐️⭐️⭐️

🏩WP                                                  2.190

🏩Grand Season                             2.220

🏩Furama                                         2.340

🏩Royal Hotel                                  2.350

🏩Royale Bintang                           2.350

🏩Metro 360                                     2.400

🏩Novotel                                         2.420

🏩Concord                                        2.510

Hotel  5*       ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

🏩Sunway Putra                              2.370

🏩Seri Pacific                                     2.430

🏩Berjaya Times                               2.530

🏩Istana                                              2.620

🏩Royal Chulan                                2.680

🏩Renaissance                                  2.710

🏩Intercontinental                          2.890

🏩Westin                                             3.610

✅ جهت کسب اطلاعات دقیق با آرنیکاسیر  تماس گرفته شود.   

☎️ 021-88762762                                           

arnikaseir

 • علی گلشن